top of page

From Our Heart 

สราญรมย์ เคเทอริ่ง ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน
บริษัทและหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความไว้วางใจ
ใช้บริการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มในงานสำคัญ


งานพิพิธภัณฑ์ผ้า หอรัษฎากรพิพัฒน์ 
งานแต่งงานคุณแชมป์ & แอร์ @บ้านวรรณกวี
งานมงคลสมรส Thai Sit Down Lunch
งานวันเกิดคุณหมอเรืองยศ บางกอกบูเลอวาร์ด